VTJ 1994 - Vale Tudo Japan 1994

  • 7 fights
  • 605 views

  • Share on Tumblr
  • submit to reddit

VTJ 1994
Vale Tudo Japan 1994
Jul 29, 1994
Tokyo Bay N.K. Hall, Urayasu, Chiba, Japan
Vale Tudo Japan