Results for: Shibata in gifs

  • 5 years ago
  • 1185 views
  • Gif

Hayato Mach Sakurai GNPs Katsuyori Shibata Fields Dynamite 2008 view image >>

  • 6 years ago
  • 3371 views
  • Gif

Yoshihiro Akiyama vs. Katsuyori Shibata Gi Choke DREAM 5 view image >>


Show results for:

Jump to: