KSW - Extra

  • 12 fights
  • 790 views

  • Share on Tumblr
  • submit to reddit

KSW
Extra
Sep 13, 2008
Centrum Hall, Dabrowa Gornicza, Silesian Voivodeship, Poland
Konfrontacja Sztuk Walki